وازگان شیمی الی


تصویر

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین

تصویر

ایزومری هندسی نوع معینی از دیاسترومرها که از چرخش ممانعت شده در حول پیوندهای دوگانه بوجود آمده باشند، ایزومرهای هندسی خوانده می‌شوند. geometric isomerism

تصویر

پلیمر- بسپار پیوند چندین منومر poymer
ترکیب چپ‌بر سطح نور قطبیده را به چپ می‌چرخاند. levoratatory compound
ترکیب راست‌بر سطح نور طبیده را به راست می‌چرخاند. dextrorotatory compound
تکسپار یک مولکول تنها monomer

تصویر

طیف سنج جرمی وسیله ای برای اندازه گیری mass spectrometry
صابونی شدن فرایندی که در آن ، یک تری گلیسیریدها با محلول آبی یک باز گرم می‌شود و گلیسرول و نمک اسیدهای چرب (صابونهای) را بدست می‌دهد. sponification

تصویر

مولکول کایرال مولکولهایی که بر تصویر آینه‌ای خود قابل انطباق نیستند، کایرال هستند. chiral molecule
واکنش استخلافی واکنشی که در آن ، اتم یا گروهی از اتمها با اتم یا گروهی از اتمها درمولکول استخلاف می‌شوند. substitution reaction
واکنش افزایشی واکنشی که در آن ، دو قسمت از یک واکنشگر به پیوند دوگانه اضافه می‌شود. ( یک قسمت به هرپیوند ) addition reaction
واکنش جانشینی واکنشی که در آن ، یک گروه از مولکول آلی ، جانشین گروه دیگر می‌شود. displacement reaction واکنش گرینیارد واکنشی که بوسیله واکنشگر آلی منیزیم R-Mgx انجام می‌شود که در آن ، R بنیان آلکیل یا آریل و X اتم هالوژن باشد. Gringnard reaction
همبسپار پلیمری تشکیل شده از دو منومرمتفاوت Copolymer
درشت مولکول مولکولی بزرگی و با وزن مولکولی زیاد macromolecule
سنتز فریدل- کرافت واکنش ترکیب آروماتیک با آلکیل هالید که در آن HCl حذف می‌شود و زنجیر جانبی جدیدی در حلقه بنزنی ترکیب آروماتیک وارد می‌گردد. Friedel- Grafts synthesis
کراکینگ فریندی صنعتی که در آن ، مولکولهای بزرگ شکسته می‌شوند و به مولکولهای کوچکتر تبدیل می‌گردند. Cracking
پیکر بندی آرایشی از اتمها که یک فضا ایزومر خاص را مشخص می‌کند، پیکربندی آن ایزومر نام دارد. Configuration
پیوندهای دو گانه پیاپی ترکیبی که در آن ، دو یا چند پیوند دو گانه به صورت متوالی قرار گرفته باشند. Cumulated double bonds
دی مر- دوپار دو مولکول یکسان کهبه‌هم متصل شده‌اند ، ایجاد دی مر می‌کنند. Dimere
آروماتیک بنزن یا مشتقی از بنزن Aromatic
خصلت آروماتیکی خصلتی که باعث ایجاد ترکیب آروماتیک می‌شود. Aromaticity
هیدرولیز واکنش با حضور آب Hydrolysis
ایزومر دو یا چند ماده شیمیایی که دارای فرمول شیمیایی یکسانند، ایزومر نامیده می‌شوند. Isomer
الکترونگاتیوی الکترونگاتیوی ، میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولول برای جذب جفت الکترون پیوندی به سوی خود است. Electronegativity
الکتروفیل ، الکتروندوست مولکول دارنده اتم با الکترونگاتیوی بالا Electrophill
کشش الکتروفیلی کشش ایجاد شده توسط یک اتم الکتروفیل Electrophilic pull
تعادل وجود شرایط ثابت یا تغییرات پایا Equilibrium
استری شدن انجام واکنش با تشکیل استر Esterification
نوآرایی پنیاکولی وقتی α- دیول‌ها ، در محیط اسیدی یا قلیایی قرار بگیرند، با مکانیسم خاصی آب از دست می‌دهند و یکی از گروهها از کربنی به کرین دیگر مهاجرت می‌کند و کتون تولید می‌شود که به آن ، نوآرایی پنیاکولی گویند. pinacolic rearrangement
قطبی عدم تقارن و تشابه در یک مولکول ، ایجاد مولکولی قطبی می‌کند. Polar
محصول در یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف راست معادله شیمیایی را ، محصول واکنش گویند. Product
کیفی بر پایه چگونگی یا کیفیت Qualitative
کمی بر پایه مقدار یا کمیت Quantitative
راسمیک مخلوطی از انانتیومرها به مقدار مساوی را مخلوط راسمیک می‌گویند. یک مخلوط راسمیک از نظر نوری غیر فعال است. Racemic
راسمیک شدن هنگامی که دو انانتیومر با هم مخلوط می‌شوند، چرخش ایجاد شده توسط یک مولکول ، دقیقا با چرخش مخالف ایجاد شده توسط مولکول انانتیومر خود خنثی می‌شود که به این عمل ، راسمیک گویند. Racemization
رادیکال اتم دارای تک الکترون Radical
نوآرایی انجام واکنش با تغییر در ساختار یک مولکول و ایجاد مولکولی با آرایش جدید Rearrangement
واکنشگر در یک واکنش شیمیایی ، مواد موجود در طرف چپ معادله شیمیایی را واکنشگر گویند. Reagent
نشان دار ماده دارای یک یا چند اتم رادیواکتیو Labeled
قاعده مارکونیکوف در افزایش یک اسید به پیوند دو گانه کربن- کربن یک آلکن ، هیدروژن اسید به کربنی متصل خواهد شد که بیشترین تعداد هیدروژن را داشته باشد. Markownikoff’s rule
فعالیت نوری یک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می‌چرخاند. Optical activity
چرخش نوری یک ماده فعال نوری ، ماده ای است که سطح نور قطبیده را می چرخاند. وقتی نور قبیده در حال ارتعاش در یک سطح معین از میان یک ماده فعال نوی می‌گذرد ، در حال ارتعاش در یک سطح دیگر پدیدار می‌شود. Optical ratation
انانتیومر ایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند. enantiomer
فضا ایزومر ایزومرهای تصویر آینه‌ای را انانتیومر می‌نامند. از آنجا که آنها فقط از نظر جهت‌گیری اتمها با هم فرق دارند، از این رو انانتیومرها به طبقه ای عام به نام فضا ایزومر تعلق دارند. Streo isomer
کربوکاتیون یون مثبتی که از گروهی از اتمها شامل اتم کربن با تنها شش الکترون والانس تشکیل شده باشد. Carbo cation

تصویر

آلکان هیدروکربن زنجیر بازی که در آن ، تمام پیوندهای C-C پیوندهای یگانه‌اند. آلکانها با فرمول عمومی CnH2n+2 مطابقت دارند. alkane

تصویر

آلکن هیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند دو گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی CnH2n مطابقت دارند. alkene

تصویر

آلکین هیدروکربن زنجیر بازی که حاوی پیوند سه گانه C-C است. آلکنها با فرمول عمومی CnH2n-2 مطابقت دارد. alkyne
ایزومر فضایی ترکیباتی که فرمول یکسان دارند و اتمها با ترکیب یکسان به یکدیگر پیوند خورده‌اند، ولی آرایش اتمهای سازنده در فضا با یکدیگر متفاوت است. Stereo isomer
ایزومر ساختاری ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان دارند، ولی در نحوه پیوند اتمها به یکدیگر متفاوتند. Structural isomer
بسپارش افزایشی تشکیل بسپار از طریق پیاپی مولکولهای تکپار که ممکن است آلکن یا آلکادی‌آن مزدوج باشد. addition polymerization بسپارش تراکمی بسپارشی که در آن ، مولکولهای تکپار همراه با حذف مولکول کوچک معمولا آب ، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. Condensation polymerization

/ 0 نظر / 70 بازدید